Blinde atlete met begeleider

De Palestijnse gebieden

Moder en kind in pakistan

Op de Westbank volgen veel visueel beperkte kinderen speciaal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen en extra ondersteuning regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Ook zijn er kinderen met een visuele en aanvullende beperking die met extra ondersteuning meer mogelijkheden zouden hebben. Het programma Jusur heeft tot doel kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar met een visuele (meervoudige) beperking toegang te geven tot (regulier) onderwijs en revalidatie.

Het programma wil daartoe een brug slaan tussen alle betrokkenen. Dat zijn de kinderen zelf en hun ouders, maar ook BASR (het revalidatiecentrum dat dit programma op de Westbank coördineert), de ministeries van Onderwijs, Gezondheidszorg en Sociale Zaken, enkele speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking, centra voor kinderen met een meervoudige beperking en het low vision centrum van An-Najah National University. De kinderen worden gescreend en onderzocht, leerkrachten en supervisors met een blind of slechtziend kind in de klas worden getraind en speciale scholen worden omgevormd tot resourcecentra (of expertisecentra). Hier wordt niet alleen onderwijs geboden aan kinderen met een visuele en verstandelijke beperking, maar ook ondersteuning aan ouders en leerkrachten. Daarnaast zet het programma in op verbetering van de samenwerking tussen oogzorg, revalidatie en onderwijs. Verder beoogt dit programma om het overheidsbeleid te beïnvloeden. De belangrijkste resultaten die zijn behaald in 2019:

Empowerment. Er is een grotere deelname van visueel beperkte kinderen aan activiteiten binnen en buiten de school. Ouders zijn bij elkaar gebracht om ervaringen uit te wisselen en om tips te ontvangen over hoe zij thuis met de beperking van hun kinderen kunnen omgaan.

Kwaliteit. De Al-Shurooq School for Blind Children is als eerste particuliere school de omslag aan het maken van een speciale school voor kinderen met een visuele beperking naar een zogeheten resource school. Daar kunnen ook kinderen met een meervoudige beperking terecht. Naast de Al-Shurooq-school wil een andere school voor speciaal onderwijs de transformatie maken naar expertisecentrum met ambulante onderwijskundige begeleiding. Leerkrachten zijn getraind in het herkennen van visuele beperkingen, en in het geven van passend onderwijs aan deze doelgroep. Er is een kernteam van professionele trainers binnen de revalidatie en het onderwijs opgeleid die kennis kunnen overdragen aan hun collega’s. Professionals die werken met kinderen met een meervoudige beperking zijn opgeleid in het herkennen van een visuele beperking en de invloed hiervan op de revalidatie en het onderwijs.

Toegankelijkheid. Er is een toename van het aantal visueel beperkte kinderen in het reguliere onderwijs. Kinderen met een verstandelijke en visuele beperking worden toegelaten op de Al-Shurooq-school.
Project. Er zijn veel bijeenkomsten voor professionals uit de praktijk en verantwoordelijke autoriteiten van ministeries en lokale overheden. Doel van die bijeenkomsten is om de samenwerking te bevorderen en uiteindelijk een duurzaam systeem op te zetten om mensen met een visuele beperking te kunnen ondersteunen.

Betaalbaarheid. BASR verstrekt, samen met meerdere internationale organisaties en het ministeries van Onderwijs, hulpmiddelen en onderwijsmaterialen vanuit particuliere middelen.

Projectverslagen buitenland:

Skip to content