De Palestijnse gebieden

Moder en kind in pakistan

Op de Westbank volgen veel visueel beperkte kinderen speciaal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen en extra ondersteuning regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Dit programma heeft in de eerste fase als doel kinderen van zes tot twaalf jaar met een visuele beperking toegang te geven tot het reguliere onderwijs. De kinderen worden gescreend en onderzocht, leerkrachten en supervisors met een blind of slechtziend kind in de klas worden getraind en speciale scholen worden omgevormd tot resourcecentra (of expertisecentra) die kinderen, leerkrachten en ouders kunnen ondersteunen. Verder beoogt dit programma om het overheidsbeleid te beïnvloeden. Het programma wordt financieel ondersteund door Stichting Novum.

In 2015 heeft Koninklijke Visio voor de internationale activiteiten zijn aanpak gewijzigd van projecten naar programma’s. In de Westbank (of de Palestijnse gebieden) is ervoor gekozen om een samenwerkingsverband aan te gaan met de Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (BASR). De BASR heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om onderzoek, behandeling, revalidatie en onderwijs ten behoeve van kinderen met een visuele beperking. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met het Ministry of Education and Higher Education, het Ministry of Health, de An-Najah University – Optometry department, de Al Shurooq School for Visually Impaired Children en de ouders van kinderen met een visuele beperking. Samen met de BASR is een opzet gemaakt voor het programma. Een externe consulent is aangetrokken om de partners en de haalbaarheid van het programma zelf te toetsen. In 2016 is op basis van de resultaten van de haalbaarheidstoets en een duediligenceonderzoek besloten om met het programma van start te gaan.

Het programma zet naast onderwijs in op de verbetering van de samenwerking tussen oogzorg, revalidatie en onderwijs. Verder wordt de Al Shurooq-school, een van de speciale scholen voor slechtziende en blinde kinderen, ondersteund in haar transformatie naar resourcecentrum. Vanuit dit centrum ontvangen kinderen ambulante begeleiding op reguliere scholen en wordt onderwijs en zorg geboden aan kinderen die niet naar een reguliere school kunnen gaan.

Ouders
BASR, de Al Shurooq School en de An-Najah University hebben verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor ouders van visueel beperkte kinderen. Deze bijeenkomsten waren zowel bedoeld om ouders te ondersteunen, als om een platform te bieden voor de uitwisseling van ervaringen, kennis en ideeën. Meer dan honderd ouders hebben daaraan of aan een van de vijfdaagse zomerkampen deelgenomen.

Leerkrachten regulier onderwijs
Bijna vierhonderd leerkrachten en educational supervisors uit het reguliere onderwijs hebben een eerste training gekregen voor het detecteren en begeleiden van kinderen met een visuele beperking. Verder heeft het Ministry of Education and Higher Education 278 studenten doorverwezen voor een lowvisiononderzoek. Van hen zijn er negentig gedetecteerd met low vision. De overige kinderen hadden meestal alleen een (nieuwe) bril nodig. Alle scholen en familieleden hebben een rapportage over hun kind gekregen met aanbevelingen voor aanpassingen in de omgeving, leermaterialen, hulpmiddelen, enzovoort.

Revalidatie en rehabilitatie: BASR
BASR heeft haar afdeling Revalidatie zowel in mensen als in oppervlakte uitgebreid. Dit was mogelijk dankzij fundraising. Ook de toegankelijkheid van de gebouwen zelf is onder de loep genomen en er zijn aanpassingen gedaan, zoals contrast en aangepaste verlichting.

Speciaal onderwijs: de Al Shurooq-school
De Al Shurooq-school is gestart met het geven van ambulant onderwijskundige begeleiding. De school wil zichzelf omvormen naar een extramuraal expertisecentrum. Professionals van de Al Shurooq-school zijn begonnen met het bezoeken van twintig visueel beperkte leerlingen. Ze doen dit drie keer per jaar. De directie van de school heeft een plan geschreven voor de implementatie van de transformatie.

Er wordt gezocht naar fondsen, zowel bij de overheid als bij ngo’s, om deze activiteiten te kunnen financieren. Het Ministry of Education and Higher Education erkent inmiddels de relevantie van de transitie van een school voor speciaal onderwijs naar een expertise-instituut met ambulante onderwijskundige begeleiding. Er wordt echter nog beperkt budget beschikbaar gesteld.

Screening
De An-Najah University heeft een low vision centre geopend, waardoor visueel functieonderzoek ook toegankelijk wordt voor mensen uit het noordelijke deel van de Westbank.

Registratie en dataverzameling
Er was geen accurate registratie van kinderen met een visuele beperking. De ministeries hebben in samenwerking met BASR en de An-Najah University een uniform protocol ontwikkeld met formulieren voor screening, doorverwijzing en follow-up van kinderen met een visuele beperking. Deze formulieren zijn goedgekeurd en ingevoerd door het Ministry of Education and Higher Education. Daarnaast is een meetinstrument gemaakt om niet alleen de cognitieve voortgang van kinderen in kaart te brengen, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en participatie van leerlingen met een visuele beperking.

Overheid
BASR heeft verschillende workshops, trainingssessies en stakeholdersmeetings georganiseerd. BASR is de vitale partner en drijvende kracht in de lobby voor het Ministry of Education and Higher Education en het Ministry of Health. Er is een Memorandum of Understanding getekend tussen de verschillende stake-holders. Hoewel iedereen zich bewust is van de noodzaak, is er nog veel discussie over wie welke verantwoordelijkheden op zich moet nemen. Het Ministry of Health houdt zich afzijdig. De samenwerking tussen beide ministeries verloopt heel moeizaam.

Er is een vervolgaanvraag aan de hand van de Theory of Change ingediend en deze is door Stichting Novum gehonoreerd.

Projectverslagen buitenland: