Blinde atlete met begeleider

Botswana

klas in uganda

Tot 2016 werd in het onderwijs in Botswana geen onderscheid gemaakt tussen blinde en slechtziende kinderen. Slechtziende kinderen kregen allemaal braille aangeleerd, omdat men geloofde dat ze uiteindelijk volledig blind worden. Er was nauwelijks kennis over onderwijs aan kinderen die slechtziend zijn. Het programma Thuto le Pono Boswa is bedoeld om het onderwijs en de zorg voor slechtziende kinderen van nul tot en met vijftien jaar te verbeteren. Thuto le Pono Boswa betekent: onderwijs en zicht is jouw recht, jouw erfdeel.


In Botswana zijn er twee scholen voor speciaal onderwijs en enkele reguliere scholen met speciale voorzieningen voor kinderen met een visuele beperking. Het ministerie van Onderwijs heeft voor de jaren 2011 – 2020 beleid geformuleerd gericht op passend onderwijs voor kinderen van drie tot vijftien jaar behorend tot de doelgroep. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Thuto Le Pono Boswa Foundation en de ministeries van Onderwijs, Gezondheidszorg en Sociale Zaken, is de tweede fase van het programma ontwikkeld. De gewenste uitkomst van dit programma is dat alle kinderen tussen nul en vijftien jaar passende zorg en onderwijs ontvangen en de revalidatie krijgen die ze nodig hebben. De belangrijkste resultaten die zijn behaald in 2019:

Empowerment. Er zijn bewustwordingsacties uitgezet op scholen. Vermoedelijk bestaat er schaamte voor slechtziendheid, zowel bij ouders als kinderen. Voorlichting kan dat gevoel wegnemen en zorgen dat kinderen niet langer onder de radar blijven. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten met schooldirecties geweest. Kinderen met een visuele beperking hebben psychosociale ondersteuning gekregen van het Mochudi Resource Centre for the Blind en van de door het programma getrainde maatschappelijk werkers.

Kwaliteit. Er is flink geïnvesteerd in trainingen, waarbij de volgende opsplitsing naar doelgroepen is gerealiseerd: Bestaande oogverpleegkundigen zijn getraind in diagnostiek van slechtziendheid. Deze training zal ook opgenomen worden in de basisopleiding tot oogverpleegkundige. Maatschappelijk werkers en buurtwerkers zijn getraind om visuele beperkingen te herkennen. Leerkrachten worden getraind in het herkennen van en het omgaan met leerlingen met een visuele beperking.

Toegankelijkheid en betaalbaarheid. Er zijn protocollen gemaakt voor het herkennen en diagnosticeren van slechtziendheid. De daarbij benodigde testinstrumenten zijn aangeschaft. Er zijn kinderen gescreend en zo nodig doorverwezen. Ook zijn er hulpmiddelen verstrekt.

Projectverslagen buitenland:

Skip to content