Botswana

klas in uganda

Binnen het onderwijs in Botswana wordt geen onderscheid gemaakt tussen blinde en slechtziende kinderen. Slechtziende kinderen krijgen allemaal braille aangeleerd, omdat men gelooft dat ze uiteindelijk volledig blind worden. Er is nauwelijks kennis over onderwijs aan kinderen die slechtziend zijn. Het programma Thuto le Pono Boswa, wat betekent ‘Onderwijs en zicht is jouw recht, jouw erfdeel’, is bedoeld om passend onderwijs te bieden aan kinderen met een visuele beperking van drie tot dertien jaar. Stichting Novum ondersteunt dit programma financieel.

Er zijn in het westen van Botswana twee scholen voor speciaal onderwijs en een paar reguliere scholen met speciale voorzieningen voor kinderen met een visuele beperking. Het Ministerie van Onderwijs heeft beleid geformuleerd – over de jaren 2011 tot 2020 – gericht op passend onderwijs voor kinderen met een visuele beperking van drie tot dertien jaar.

Samen met het Central Resource Centre (CRC) in Tlokweng, een departement van het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Gezondheidszorg, is een programma ontwikkeld waarbij het CRC een coördinerende rol gaat vervullen. De gewenste uitkomst van dit programma is dat alle kinderen tussen drie en dertien jaar passend onderwijs ontvangen en de revalidatie krijgen die ze nodig hebben. Dat kan inclusief of speciaal onderwijs zijn. Het eerste jaar is gebruikt om samen met alle stakeholders het programmavoorstel voor te bereiden. Dit heeft het volgende opgeleverd:

  • Er is een meerjarenprogramma opgezet.
  • Er zijn voorbereidingen getroffen voor een nulmeting en bijbehorende indicatoren, zodat de voortgang van het programma kan worden gemeten.
  • Zes locaties zijn geselecteerd om in te richten als detectie- en visueel assessmentcenter.
  • Taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld onder de stakeholders.
  • Er is besloten om het CRC een coördinerende rol te geven. Visio International heeft een externe partij laten checken in welke mate het CRC zijn verplichtingen nakomt.
kind zit aan een bureau in de klas

In 2017 is er door alle partijen een Memorandum of Understanding ondertekend en er is een baselinestudie gedaan. Ook zijn een monitoring- en evaluatieplan opgesteld. Verder hebben twee trainingen plaatsgevonden voor acht deelnemers (vier oogverpleegkundigen en vier leraren voor visueel beperkte kinderen) om een visueel assessment te kunnen doen.

Screening
Van de acht getrainde mensen hebben slechts twee oogverpleegkundigen de screenings gedaan. Dat was een teleurstellend aantal. Wel zijn er 15.000 kinderen gescreend. De bereidheid binnen de woon-, werk- en onderwijsgemeenschappen om vervolgens hiermee aan de slag te gaan, is groter geworden. Er is een standaardprotocol ontwikkeld voor screening en assessment.

Ouders en leerkrachten
Er is een begin gemaakt om zowel ouders als leerkrachten bewust te maken van de behoeften en mogelijkheden van visueel beperkte kinderen. Ook is aan zeventig leerkrachten uitgelegd wat inclusief onderwijs betekent.

Hulpmiddelen
Het Sekgoma Memorial Hospital is in staat om passende brillen te maken. Voor andere hulpmiddelen moet nog een infrastructuur worden opgezet.
Er is een vervolgaanvraag aan de hand van de Theory of Change ingediend en deze is door Stichting Novum gehonoreerd.

Projectverslagen buitenland: